• Constantin Cavafis : Ιθάκη * Ithaque

  Constantin Cavafis : Ιθάκη * Ithaque

  Κική Παπαστράτου : Θαλασσογραφία
  Kiki Papastratou : Paysage marin

  από το Μουσείο Της Πόλεως Των Αθηνών
  Musée de la ville d'Athènes
      

   

  Ἰθάκη

  Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
  νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος,
  γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

  Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
  τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,
  τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,
  ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
  συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει.

  Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
  τὸν ἄγριο Ποσειδῶνα δὲν θὰ συναντήσεις,
  ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου,
  ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.

  Νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος.
  Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωινὰ νὰ εἶναι
  ποῦ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ
  θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους.

  Νὰ σταματήσεις σ᾿ἐμπορεῖα Φοινικικά,
  καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις,
  σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ἔβενους,
  καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς,
  ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικά.

  Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς,
  νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπουδασμένους.
  Πάντα στὸ νοῦ σου νά ῾χεις τὴν Ἰθάκη.
  Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου.

  Ἀλλὰ μὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου.
  Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.
  Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξεις στὸ νησί,
  πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,
  μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ Ἰθάκη.

  Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι.
  Χωρὶς αὐτὴν δὲν θά ῾βγαινες στὸν δρόμο.
  Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.

  Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.
  Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πεῖρα,
  ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες οἱ Ἰθάκες τὶ σημαίνουν.

   

  Ithaque

  Quand tu prendras le chemin d’Ithaque,
  souhaite que la route soit longue,
  pleine d’aventures, pleine d’enseignements.

  Les Lestrygons et les Cyclopes,
  ne les crains pas, ni la colère de Poséidon,
  jamais tu ne trouveras rien de tel sur ton chemin,
  si ta pensée reste élevée, si une émotion rare
  étreint ton esprit et ton corps.

  Les Lestrygons et les Cyclopes,
  tu ne les rencontreras pas, ni l’irascible Poséidon,
  si tu ne les transportes pas dans ton âme,
  si ton âme ne les fait surgir devant toi.

  Souhaite que la route soit longue.
  Que nombreux soient les matins d’été
  où – avec quel plaisir et quelle joie ! –
  tu découvriras des ports que tu n’as jamais vus ;

  arrête-toi dans les comptoirs phéniciens
  pour te procurer de précieuses marchandises,
  ambre, corail, ébène, nacre,
  et capiteux parfums de toutes sortes,
  le plus que tu pourras de capiteux parfums ;

  visite aussi beaucoup de villes égyptiennes,
  et n’aie de cesse de t’instruire auprès de ceux qui savent.
  Garde toujours Ithaque présente à ton esprit.
  Y parvenir est ta destination finale.

  Mais ne te hâte surtout pas dans ton voyage.
  Mieux vaut le prolonger pendant des années ;
  et n’aborder dans l’île que dans ta vieillesse,
  riche de ce que tu auras gagné en chemin,
  sans attendre d’Ithaque aucun autre bienfait.

  Ithaque t’a offert ce beau voyage.
  Sans elle, tu n’aurais pas pris la route.
  Elle n’a rien de plus à t’apporter.

  Et même si elle est pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé.
  Sage comme tu l’es, avec une expérience pareille,
  Tu as sûrement déjà compris ce que les Ithaques signifient.

                                                                             
  Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, 1911   Traduction de Dominique Grandmont,
  En attendant les barbares et autres poèmes, Gallimard.

   

   

  Le poème mis en musique par Yannis Petritsis et interprété par Alexandros Hatzis:

  Constantine Cavafy with the music of
  Yannis Petritsis and
  sang by Alexandros Hatzis.
   
  Le poème mis en musique par Yannis Glezos:      

  Cavafy set in music by
  Yannis Glezos 
  (Γιάννης Γλέζος)
   

  Photis Ionatos a également mis en musique et chanté ce poème (chanson n°15) : 
  Composed and sang by Photos Ionatos (n°15):

   

   

  Sur une musique d'Athanassios Simoglou, avec une interprétation de Sonia Theodoridou :

   


  Video : Theodoros Orfanidis
  (direction d'orchestre)

       

  Itaca

  Cuando emprendas tu viaje a Itaca
  pide que el camino sea largo,
  lleno de aventuras, lleno de experiencias.

  No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
  ni al colérico Poseidón,
  seres tales jamás hallarás en tu camino,
  si tu pensar es elevado, si selecta
  es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.

  Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
  ni al salvaje Poseidón encontrarás,
  si no los llevas dentro de tu alma,
  si no los yergue tu alma ante ti.

  Pide que el camino sea largo.
  Que muchas sean las mañanas de verano
  en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
  a puertos nunca vistos antes.

  Detente en los emporios de Fenicia
  y hazte con hermosas mercancías,
  nácar y coral, ámbar y ébano
  y toda suerte de perfumes sensuales,
  cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.

  Ve a muchas ciudades egipcias
  a aprender, a aprender de sus sabios.
  Ten siempre a Itaca en tu mente.
  Llegar allí es tu destino.

  Mas no apresures nunca el viaje.
  Mejor que dure muchos años
  y atracar, viejo ya, en la isla,
  enriquecido de cuanto ganaste en el camino
  sin aguantar a que Itaca te enriquezca.

  Itaca te brindó tan hermoso viaje.
  Sin ella no habrías emprendido el camino.
  Pero no tiene ya nada que darte.

  Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.
  Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
  entenderás ya qué significan las Itacas.

    

  Ithaca

  When you set out on the journey to Ithaca,
  pray that the road be long,
  full of adventures, full of knowledge.

  The Laestrygonians and the Cyclopes,
  the raging Poseidon do not fear:
  you'll never find the likes of these on your way,
  if lofty be your thoughts, if rare emotion
  touches your spirit and your body.

  The Laestrygonians and the Cyclopes,
  the fierce Poseidon you'll not encounter,
  unless you carry them along within your soul,
  unless your soul raises them before you.

  Pray that the road be long;
  that there be many a summer morning,
  when with what delight, what joy,
  you'll enter into harbours yet unseen;

  that you may stop at Phoenician emporia
  and acquire all the fine wares,
  mother-of-pearl and coral, amber and ebony,
  and sensuous perfumes of every kind,
  as many sensuous perfumes as you can;

  that you may visit an Egyptian city,
  to learn and learn again from lettered men.
  Always keep Ithaca in your mind.
  To arrive there is your final destination.

  But do not rush the voyage in the least.
  Better it last for many years;
  and once you're old, cast anchor on the isle,
  rich with all you've gained along the way,
  expecting not that Ithaca will give you wealth.

  Ithaca gave you the wondorous voyage:
  without her you'd never have set out.
  But she has nothing to give you any more.

  If then you find her poor, Ithaca has not deceived you.
  As wise as you've become, with such experience, by now
  you will have come to know what Ithacas really mean.

                                                                               

  C. P. Cavafis. Antología poética.
  Alianza Editorial, Madrid 1999.
  Edición y traducción, Pedro Bádenas de la Peña

    Translation by Evangelos Sachperoglou, in C.P. Cavafy, The collected poems, Oxford

   

  Le texte est ici lu par Sean Connery en Anglais.
  The text is here read in English by Sean Connery.

   

  Music : Vangelis 
   

      La voix de l'actrice Elli Lambeti (Έλλη Λαμπέτη): 

   


  The voice of the actress Elli Lambeti.

   

  Le chemin vers Ithaque

  Quand tu prendras le chemin vers Ithaque
  Souhaite que dure le voyage,
  Qu'il soit plein d'aventures et plein d'enseignements.

  Les Lestrygons et les Cyclopes,
  Les fureurs de Poséidon, ne les redoute pas.
  Tu ne les trouveras pas sur ton trajet
  Si ta pensée demeure sereine, si seuls de purs
  Émois effleurent ton âme et ton corps.

  Les Lestrygons et les Cyclopes,
  Les violences de Poséidon, tu ne les verras pas
  A moins de les receler en toi-même
  Ou à moins que ton âme ne les dresse devant toi.

  Souhaite que dure le voyage.
  Que nombreux soient les matins d'été où
  Avec quelle ferveur et quelle délectation
  Tu aborderas à des ports inconnus !

  Arrête-toi aux comptoirs phéniciens
  Acquiers-y de belles marchandises
  Nacres, coraux, ambres et ébènes
  Et toutes sortes d'entêtants parfums
  Le plus possible d'entêtants parfums,

  Visite aussi les nombreuses cités de l'Égypte
  Pour t'y instruire, t'y initier auprès des sages.
  Et surtout n 'oublie pas Ithaque.
  Y parvenir est ton unique but.

  Mais ne presse pas ton voyage
  Prolonge-le le plus longtemps possible
  Et n'atteint l'île qu'une fois vieux,
  Riche de tous les gains de ton voyage
  Tu n 'auras plus besoin qu'Ithaque t'enrichisse.

  Ithaque t'a accordé le beau voyage,
  Sans- elle, tu ne serais jamais parti.
  Elle n'a rien d'autre à te donner.

  Et si pauvre qu'elle te paraisse
  Ithaque ne t'aura pas trompé.
  Sage et riche de tant d'acquis
  Tu auras compris ce que signifient les Ithaques.

   

  Itaca

  Quando ti metterai in viaggio per Itaca
  devi augurarti che la strada sia lunga
  fertile in avventure e in esperienze.

  I Lestrigoni e i Ciclopi
  o la furia di Nettuno non temere,
  non sarà questo il genere d'incontri
  se il pensiero resta alto e un sentimento
  fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

  In Ciclopi e Lestrigoni, no certo
  né nell'irato Nettuno incapperai
  se non li porti dentro
  se l'anima non te li mette contro.

  Devi augurarti che la strada sia lunga.
  Che i mattini d'estate siano tanti
  quando nei porti - finalmente, e con che gioia -
  toccherai terra tu per la prima volta:

  negli empori fenici indugia e acquista
  madreperle coralli ebano e ambre
  tutta merce fina, anche profumi
  penetranti d'ogni sorta, più profumi
  inebrianti che puoi,

  va in molte città egizie
  impara una quantità di cose dai dotti.
  Sempre devi avere in mente Itaca -
  raggiungerla sia il pensiero costante.

  Soprattutto, non affrettare il viaggio;
  fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
  metta piede sull'isola, tu, ricco
  dei tesori accumulati per strada
  senza aspettarti ricchezze da Itaca.

  Itaca ti ha dato il bel viaggio,
  senza di lei mai ti saresti messo
  in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

  E se la trovi povera, non per questo Itaca ti
  avrà deluso.
  Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
  già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

                                                                                    
  Traduction de Jacques Lacarrière  

  A cura di Nelo Risi e Margherita Dalmàti,
  Giulio Einaudi Editore, 1992.

  Une scène du film Cavafy de Yannis Smaragdis (1996) reprend le poème et le met en image (la musique est de Vangelis -Βαγγέλης Παπαθανασίου) :

  Video : babylonianman

   

  Liens/ Links :
  Ithaque traduit par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras

  Ithaque traduit par François Sommaripas
  Le chemin vers Ithaque: Une traduction de Jacques Lacarrière avec un commentaire.

  Quelques poèmes de Cavafis sur ce blog   

   

   

  « Constantin Cavafis : Mer matinaleConstantin Cavafis : En attendant les barbares »
  Partager via Gmail Yahoo! Google Bookmarks Pin It

  Tags Tags : , , , , , , , , ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :